Barion Pixel

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

1.         Jelen ÁSZF hatálya és alkalmazási köre

1.1               Jelen általános szerződési feltételeket tartalmazó Szerződés [a továbbiakban: ÁSZF; Szerződés] a Dietrend Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 28. 1./5., adószám: 26704326-1-42, cégjegyzékszám: 01-09-340177) ,[ a továbbiakban: Dietrend; Szolgáltató] által nyújtott táplálkozási tanácsadás, étrendtervezés, dietetikai jellegű egyéb szolgáltatás és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások általános szerződési feltételeit tartalmazza.

1.2               Jelen ÁSZF rendelkezései valamennyi jogviszony – ide értve különösen, de nem kizárólagosan azok létrejöttét, fennállását, módosulását vagy megszűnését – teljes tartama alatt alkalmazandóak, amely során természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany [a továbbiakban: Ügyfél] a Dietrend által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe veszi, vagy igénybe kívánja venni.

1.3               Mögöttes jelleggel a jelen ÁSZF rendelkezései [a továbbiakban: ÁSZF; Szerződés] valamennyi jogviszony – ide értve különösen, de nem kizárólagosan annak létrejöttét, fennállását, módosulását vagy megszűnését – teljes tartama alatt alkalmazandóak, amelynek a Dietrend Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 28. 1./5., adószám: 26704326-1-42, cégjegyzékszám: 01-09-340177)  közvetlen vagy közvetett módon alanya.

1.4               A jelen ÁSZF 2019.11.19. napján lép hatályba, és a Dietrend általi egyoldalú módosításával vagy visszavonásával veszti hatályát.

1.5               Jelen ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg minden korábban hatályos ÁSZF hatályát veszti.   

1.6               A jelen ÁSZF rendelkezéseitől – ide nem értve jelen ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítását, visszavonását – a Dietrend, és a vele jogviszonyban álló valamennyi Ügyfél [a továbbiakban együtt: Felek] kizárólag egyező akarattal, írásban, egyedi megállapodás útján térhetnek el.

1.7               A jelen ÁSZF valamennyi melléklete annak elválaszthatatlan részét képezi.

1.8               Jelen ÁSZF rendelkezései a Felek között fennálló valamennyi egyedi megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. Az egyedi megállapodás a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhet, de jogszabály kötelező rendelkezésével ellentétes nem lehet. Az egyedi megállapodás során a jelen ÁSZF rendelkezéseit annyiban kell alkalmazni, amennyiben az egyedi megállapodás eltérően nem rendelkezik.

1.9               A mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseinek megismerése, ismerete az arra való külön felhívás nélkül is kötelezettsége valamennyi Ügyfélnek, aki, amely a Szolgáltatóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban áll, vagy arra törekszik.

1.10           Valamely általános szerződési feltétel részleges érvénytelensége, hatálytalansága az általános szerződési feltétel fennmaradó részének érvényességét, hatályosságát nem érinti.

1.11           Valamely általános szerződési feltétel érvénytelensége, hatálytalansága a többi általános szerződési feltétel érvényességét, hatályosságát nem érinti.

1.12           Jelen ÁSZF érvénytelen, hatálytalan rendelkezéseit oly módon kell értelmezni és alkalmazni, ahogy az a szavak általánosan elfogadott jelentése és az ÁSZF rendelkezéseinek egymáshoz való viszonya alapján a Szolgáltató számára a legkedvezőbb módon alkalmazható.

2.                   Az ÁSZF fogalmai

2.1          Dietetikus: olyan főiskolai diplomával rendelkező paramedikális szakember, aki a táplálkozással kapcsolatos betegségek, ételkészítési technológia, tápanyagok és egyéb ismeretek birtokában képes az egészséges és beteg emberek diétás igényeinek megfelelően étrendet összeállítani, tanácsokat adni.

2.2          Diéta: étrend. Jelentheti a kliens jelenlegi táplálkozási szokásainak összességét, de a jövőbeni, szakszerűen összeállított étrendi útmutatót is. 

2.3          Diétás étrend: olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az előállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá.

2.4          Táplálkozási anamnézis: dokumentáció, melynek segítségével a dietetikus felméri a kliens tápláltsági/egészségi állapotát, táplálkozási szokásait, felméri előzetes betegségeit és a diéta támpontjait is megállapítja.

2.5          Táplálkozási napló: A fogyasztó táplálkozási szokásait időponthoz rendelten, mennyiségekkel bemutató adatlap. Célja az információszolgáltatás a dietetikus felé elemzés céljából.

2.6          Táplálkozási ajánlás: útmutató, mely tudományos alapokon nyugszik a táplálkozás témakörében. A kliens számára összeállított legmegfelelőbb utasítások, melyek betartása a kliens saját felelőssége.

2.7          Étrendi ajánlás:  szakszerűen összeállított útmutató az ételsorok kialakításához, mely tudományosan megalapozott hátterű. A kliens számára összeállított legmegfelelőbb utasítások, melyek betartása a kliens saját felelőssége.

2.8          Étrend: Tervezett étel- és italsor együttese, melyet szakember állít össze.

2.9          Mintaétrend: Olyan tervezett étel- és italsor, melyet a dietetikus példa gyanánt  állít össze a kliens számára. Az egyes étkezések beltartalmi értékei nagyban hasonlítanak egymásra a hét napjain, így a kliens egyszerűbben sajátíthatja el a diéta alapjait. 

2.10      Mozaik étrend: Olyan, a dietetikus által tervezett étel- és italsor, melyben az egyes étkezések beltartalmi értékei megegyeznek, ezért azok a hét napjain szabadon cserélgethetők.

2.11      Egy havi étrend: 30 napra szóló, az összes étkezést lefedő táplálkozási ajánlás. 

2.12      Konzultáció: személyes vagy online tanácsadás, mely magában foglalhatja  a táplálkozási szokások feltérképezését, a táplálkozással kapcsolatos betegségek, egyedi problémák megismerését, tanácsokat a problémák kezelésével kapcsolatban, kerülendő/nem ajánlott és ajánlott tevékenységek, ételek ajánlását, egyedi kérdések megválaszolását. 

2.13      Recept: az ajánlott ételek elkészítési útmutatója. Leírás vagy kép/hanganyag.

2.14      Receptgyűjtemény: az ajánlott ételek elkészítési útmutatójának gyűjteménye egy témakörben. Leírás vagy kép/hanganyag.

2.15      Tápérték: az ételek/alapanyagok biológiai és energiaértékének összessége. 

2.16      Beltartalmi érték: az ételek/alapanyagok energia-, fehérje-, zsír-, szénhidrát-, egyéb makro- és mikro tápanyag tartalma. 

2.17      Próbaverzió: a fogyasztó rendelkezésére bocsátott program/termék, mely az adott szolgáltatás teszteléséhez kedvezményes áron igényelhető. 

2.18      Bevásárlólista: a diéta ételeihez szükséges alapanyagok összegzett sora.

2.19      Nyersanyag kiszabat: az elkészítendő ételek alapanyagainak meghatározott létszámra vetített gyűjteménye. 

2.20      Dietrend alkalmazás (weboldalon): a Dietrend tulajdonában lévő egyedi szoftver.

2.21      PDF fájl: Portable Document Format (hordozható dokumentum formátum). A fájlformátumot minden platformon ugyanúgy jelenik meg, operációs rendszertől függetlenül. 

2.22      Ütemezés: tevékenységek/feladatok időponthoz kötött végzése.

2.23      Egészségügyi adat: Az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés körülményeire vonatkozó, általa közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (például magatartás, környezet, foglalkozás). A Dietrend kizárólag orvosi dokumentációval alátámasztott esetben köteles biztosítani adott diétát.

2.24      Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott természetes személlyel  kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, mint például név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, lakcím (csomagküldés esetén), életmódhoz kapcsolódó adatok, bankkártya adatok.

2.25      Fizetési kötelezettség: A fogyasztót terhelő kötelezettség az igénybevett szolgáltatások után, melynek a szolgáltatóval kötött szerződés az alapja. 

2.26      Fizetési határidő: A maximális időpont/ időtartam, amíg a szolgáltató fenntartja a szerződést a fogyasztóval a fizetési kötelezettség teljesítéséig. 

2.27      Automatikus fizetés: Online szolgáltatás havidíjas rendszerű  igénybevételekor a fogyasztó bankkártyájának automatikus terhelése a hónapfordulókor. 

2.28      Tört hónap: Havidíjas előfizetés esetén a 30 nap egy bizonyos hányada.

2.29      Panasz/pénzvisszafizetés: A fogyasztó jogos elégedetlensége esetén a szolgáltatás díjának teljes összegű visszaszolgáltatása. 

2.30      Egészségügyi kár: Bármely, a fogyasztó egészségügyi állapotát negatív irányba befolyásoló cselekmény/ történés és annak következménye.

2.31      Jogtalan továbbterjesztés: A Dietrend tulajdonát képező szellemi termék, hang- és képanyagok engedély nélküli terjesztése, használata, árusítása.

2.32      Fogyasztói adatbázis: A Dietrenddel szerződésben álló magánszemélyek (természetes személyek) és cégek (nem természetes személyek) személyes és egészségügyi adatait tartalmazó, kizárólag a Dietrend által (adatbáziskezelő szoftverrel) kezelt adatbázis.

2.33      Díjszabási táblázat: A Dietrend honlapján megjelenő, a szolgáltatások aktuális bruttó árait tartalmazó, tájékoztató célú adatgyűjtemény. 

2.34      Egyéni ügyfél: Minden, a Dietrenddel szerződést kötő magánszemély (természetes személy).

2.35      Üzleti partner/egyéb partner: Minden, a Dietrenddel szerződést kötő egyéni- vagy társas vállalkozás, egyéb profitorientált vagy nem profitorientált szervezet, egyesület (nem természetes személyek).

2.36      Statisztikai  elemzés: Az ügyfelek által közölt személyes vagy egészségügyi adatok anonim módon való felhasználása a Dietrend jövőbeni stratégiai céljainak megvalósításához (pl.: marketingtevékenység). 

2.37      Űrlap: A Dietrend weboldalán keresztül elérhető, online formájú adatbekérő, mely a személyes- és egészségügyi adatok felvételét szolgálja. 

2.38      Táplálkozási tanácsadás: Meghatározott időtartamú beszélgetés a dietetikussal. Célja lehet a táplálkozási szokások felmérése, jelenlegi táplálkozási szokások értékelése, változtatások, módosítások javasolása, klies oktatása, a kliens által feltett kérdések megválaszolása, egyedi diétás igények tisztázása, a diétás terv összeállítása, a kész diétás terv módosítása, problémafeltárás, stb. 

2.39      Kampányszerűen folytatott szolgáltatás/tevékenység: A Dietrend által meghatározott időintervallumon belül (időszakosan) nyújtott egyedi szolgáltatás. Az aktuális kampányszerű tevékenység szabályzata, feltételei eltérhetnek az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól. 

2.40      Egyedi megállapodás: Minden olyan kötelem, jognyilatkozat, szerződés, amelynek a Dietrend alanya, és amelyet a Ptk. rendelkezései alapján írásban foglaltnak kell tekinteni.

3.         Szerződő felek

3.1          Egyrészről a Dietrend Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 28. 1./5., adószám: 26704326-1-42, cégjegyzékszám: 01-09-340177) , [a továbbiakban: Dietrend; Szolgáltató],

3.2          másrésztől valamennyi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, [a továbbiakban: Ügyfél], aki, amely a Szolgáltatóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban áll, vagy arra törekszik. 

3.3          A Dietrend és az Ügyfél együtt a továbbiakban: Felek

4.         Szerződés tárgya

4.1          A jelen szerződés tárgyát képezi valamennyi Dietrend által nyújtott táplálkozási tanácsadás, étrendtervezés, dietetikai jellegű egyéb szolgáltatás, és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, valamint a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató hivatalos weboldalán feltűntetett nevesített szolgáltatások [a továbbiakban: Szolgáltatás].

4.2          Mögöttes jelleggel a jelen szerződés tárgyát képezi valamennyi Dietrend által nyújtott vagy igénybevett olyan szolgáltatás, amely dolog adására, tevékenység megtételére, tevékenységtől való tartózkodásra vagy más magatartásra irányul [a továbbiakban: Szolgáltatás].

5.         A szolgáltatásokra vonatkozó speciális szabályok

5.1          Szolgáltatási díj és annak megfizetésének módja – A Dietrend által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, díját [a továbbiakban: Szolgáltatási díj] a Szolgáltató bruttó értékben határozza meg. A szolgáltatási díj összegét és a szolgáltatási díj megfizetési módját meghatározni, megváltoztatni a Dietrend bármikor egyoldalúan jogosult. A szolgáltatás díját az Ügyfél megfizetni a Szolgáltató által meghatározott felületen, vagy felületek valamelyikén köteles. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

5.2          Szolgáltatás időtartama – A szolgáltatás időtartamát minden esetben a Szolgáltató meghatározni egyoldalúan jogosult. A Szolgáltató által meghatározott időtartam minden esetben tájékoztató jellegű, a Szolgáltató annak kitöltéséért semminemű felelősséggel sem tartozik.

5.3          Határidő, határnap, időtartam – A Szolgáltató által meghatározott valamennyi határidő, határnap, időtartam tájékoztató jellegű, a Szolgáltató annak teljesítéséért felelősséggel nem tartozik.

5.4          Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás – A Szolgáltató postai úton, telefonon, személyes találkozó útján, e-mailen vagy bármely más elektronikus úton szabad választása szerint jogosult felvenni, illetve fenntartani a kapcsolatot az Ügyféllel. A kapcsolattartás felvételének, fenntartásának módját a Dietrend egyoldalúan jogosult meghatározni. A Dietrend által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató által közölt valamennyi kapcsolattartás felvételének, fenntartásának módjára vonatkozó információ tájékoztató jellegű, az esetleges eltérésért a Szolgáltató semminemű felelősséggel sem tartozik.

5.5          Szolgáltatás teljesítése – Amennyiben az Ügyfél valamely szerződésből eredő kötelezettségének nem tesz eleget, információt nem szolgáltat, a Szolgáltató jogosult marad a szolgáltatás teljesítésére a rendelkezésére álló információk szerint, továbbá a megváltozott körülmények alapján. A szolgáltatás teljesítése a Dietrend Ügyfél általi szerződésszegése alapján támasztható jogait nem érinti.  

6.         A jelen ÁSZF nevesített szolgáltatásainak fajtái

6.1          Étrendtervezés

(a)           1 hetes

(b)           2 hetes

6.2          Automatizált étrendtervezés

6.3          Egyéni tanácsadás

6.4          Csoportos Tanácsadás

6.5          Workshop

6.6          Egyéni ajánlatok cégeknek-multiknak/rendezvényszervezés

7.         Étrendtervezés

7.1          Étrendtervezés, mint szolgáltatás fajtái:

7.2          Az étrendtervezés 1 hetes csomagjának igénybevétele esetén a Dietrend megtervezi az Ügyfél étrendjét, amely tartalmazza a kiszabatot és a tápértékeket (energia, fehérje, szénhidrát, zsír) is egyhetes lebontásban.

7.3          Az étrendtervezés 1 hetes plusz csomagjának igénybevétele esetén a Dietrend megtervezi az Ügyfél étrendjét, amely tartalmazza a kiszabatot és a tápértékeket (energia, fehérje, szénhidrát, zsír) egyhetes lebontásban. Az 1 hetes plusz szolgáltatás az elkészített étrendben meghatározott ételek receptjét is tartalmazza. 

7.4          Az étrendtervezés 2 hetes csomagjának igénybevétele esetén a Dietrend megtervezi az Ügyfél étrendjét, amely tartalmazza a kiszabatot és a tápértékeket (energia, fehérje, szénhidrát, zsír) is kéthetes lebontásban.

7.5          Az étrendtervezés 2 hetes plusz csomagjának igénybevétele esetén a Dietrend megtervezi az Ügyfél étrendjét, amely tartalmazza a kiszabatot és a tápértékeket (energia, fehérje, szénhidrát, zsír) kéthetes lebontásban. A 2 hetes plusz szolgáltatás az elkészített étrendben meghatározott ételek receptjét is tartalmazza. 

7.6          Egybefüggő 7 nap egy hétnek minősül, amely napokra történő lebontása számozással történik (1-7. nap).

7.7          Étrendtervezés, mint szolgáltatás folyamatábrája:

7.8          Igénybevétel – A szolgáltatást az Ügyfél a Dietrend által üzemeltetett weboldalon (www.dietrend.hu) megtalálható űrlap [a továbbiakban: Űrlap] elektronikus úton való hiánytalan kitöltésével, a Szolgáltató részére történő megküldésével, és a szolgáltatás ellenértékének hiánytalan megtérítésével veheti igénybe [a továbbiakban: Szolgáltatás igénybevétele]. Az űrlap kitöltése során az Ügyfélnek meg kell adnia különösen, de nem kizárólagosan az abban feltüntetett személyes adatokat, táplálkozási szokásait, céljait. A Szolgáltató felméri továbbá az Ügyfél alkalmazkodóképességét, motivációját, főzőtudását és egyéb jellemzőit, készségeit.

7.9          Visszaigazolás – A szolgáltatás igénybevétele esetén annak szabályszerű megtörténtéről az Ügyfél visszaigazoló e-mailt kap. Az űrlap adatainak módosítására az Ügyfél a szolgáltatás díjának megfizetését követő 3 napon belül jogosult.

7.10      Étrendtervezés – A szolgáltatás igénybevételét követő 10 napon belül a Dietrend megküldi az elkészült étrendet az Ügyfél űrlapon megadott e-mail címére, mely tartalmazza a kiszabatot, a tápértékeket (energia, fehérje, szénhidrát, zsír) és az 1 hetes plusz és 2 hetes plusz szolgáltatás igénybevétele esetén az elkészült recepteket. Az étrend és a receptek Ügyfél részére történő megküldésének határideje tájékoztató jellegű, a Szolgáltató annak elmaradásáért semminemű felelősséggel nem tartozik.

7.11      Konzultáció – A Dietrend egyszeri, ingyenes, e-mail váltás útján történő konzultációt biztosít az általa megküldött étrend vonatkozásában az Ügyfél részére, az étrend megküldését követő 14 napon belül. A Szolgáltatót egy darab válasz e-mail Ügyfél részére történő megküldésén túl további kötelezettség nem terheli. A Dietrend nyilatkozata tartalmát, megküldésének idejét egyoldalúan jogosult megválasztani.

8.         Automatizált étrendtervezés

8.1          Az automatizált étrendtervezés, mint szolgáltatás fajtái:

8.2          Az automatizált étrendtervezés, mint szolgáltatás igénybevétele esetén a Dietrend megtervezi az Ügyfél étrendjét, amely tartalmazza a kiszabatot, a tápértékeket (energia, fehérje, szénhidrát, zsír), az étrendben meghatározott ételek alapanyagainak beszerzéséhez szükséges bevásárlási listát és azok elkészítésének receptjét egyhetes lebontásban, 4 egybefüggő héten keresztül.

8.3          A próbaidős automatizált étrendtervezés, mint szolgáltatás igénybevétele esetén a Dietrend megtervezi az Ügyfél étrendjét, amely tartalmazza a kiszabatot, a tápértékeket (energia, fehérje, szénhidrát, zsír), az étrendben meghatározott ételek alapanyagainak beszerzéséhez szükséges bevásárlási listát és azok elkészítésének receptjét egyhetes lebontásban, 2 egybefüggő héten keresztül.

8.4          Egybefüggő 7 nap egy hétnek minősül, amely napokra történő lebontása számozással történik (1-7. nap).

8.5          Az automatizált étrendtervezés, mint szolgáltatás folyamatábrája:

8.6          Igénybevétel – A szolgáltatást az Ügyfél a Dietrend által üzemeltetett weboldalon (www.dietrend.hu) megtalálható űrlap [a továbbiakban: Űrlap] elektronikus úton való hiánytalan kitöltésével, a Szolgáltató részére történő megküldésével, és a szolgáltatás ellenértékének hiánytalan megtérítésével veheti igénybe [a továbbiakban: Szolgáltatás igénybevétele]. Az űrlap kitöltése során az Ügyfélnek meg kell adnia különösen, de nem kizárólagosan az abban feltüntetett személyes adatokat, táplálkozási szokásait, céljait. A Szolgáltató felméri továbbá az Ügyfél alkalmazkodóképességét, motivációját, főzőtudását, bevásárlásainak gyakoriságát és egyéb jellemzőit, készségeit.

8.7          Visszaigazolás – A szolgáltatás igénybevétele esetén annak szabályszerű megtörténtéről az Ügyfél visszaigazoló e-mailt kap. Az űrlap adatainak módosítására az Ügyfél a szolgáltatás díjának megfizetését követően nem jogosult.

8.8          Étrendtervezés –A Dietrend a szolgáltatás igénybevételét követő 3 munkanapon belül megküldi az 1. heti étrendet az Ügyfél űrlapon megadott e-mail címére, mely tartalmazza a kiszabatot, a tápértékeket (energia, fehérje, szénhidrát, zsír), az étrendben meghatározott ételek alapanyagainak beszerzéséhez szükséges bevásárlási listát és azok elkészítésének receptjét. A Szolgáltató megküldi az Ügyfél részére a 2., 3. és 4. heti étrendet, bevásárlási listát és recepteket az aktuális hét első napját megelőző 3 munkanapon belül. Az étrend, a bevásárlási lista és a receptek Ügyfél részére történő megküldésének határideje tájékoztató jellegű, a Szolgáltató annak elmaradásáért semminemű felelősséggel nem tartozik.

8.9          Automatizált étrendtervezés, mint szolgáltatás speciális szabályai:

8.10      Az automatizált étrendtervezés olyan előfizetéses jellegű szolgáltatás, amely során a Felek közötti jogviszony határozatlan időre jön létre.

8.11      A szolgáltatás Dietrend által meghatározott díja az Ügyfél 4 hetes étrendjének, ide értve a kiszabatot, a tápértékeket (energia, fehérje, szénhidrát, zsír), az étrendben meghatározott ételek alapanyagainak beszerzéséhez szükséges bevásárlási listának és azok receptjének ellenértékét foglalja magában.

8.12      A Felek közötti jogviszony az Ügyfél jogviszony megszüntetésére, a szolgáltatás visszavonására irányuló nyilatkozatának Szolgáltató általi kézhezvételének napján szűnik meg.

8.13      A jogviszony megszüntetésének, a szolgáltatás visszavonásának jogát az Ügyfél a Dietrend e-mail címére (info@dietrend.hu) megküldött, a szolgáltatás megszüntetésére, visszavonására irányuló egyoldalú jognyilatkozatával gyakorolhatja.

8.14      A Szolgáltató a szolgáltatási díj egészére jogosult akkor is, ha az Ügyfél a szolgáltatás teljesítésének ideje alatt él a jogviszony megszüntetésének, a szolgáltatás visszavonásának jogával. A szolgáltatással érintett időszak étrendje, a bevásárlási lista és a receptek az Ügyfél részére megküldésre kerülnek.

8.15      Az Ügyfél kizárólag a következő szolgáltatási időszak végére jogosult a jogviszonyt megszüntetni, a szolgáltatást visszavonni a 3. heti étrendjének, ide értve a kiszabatot, a tápértékeket (energia, fehérje, szénhidrát, zsír), az étrendben meghatározott ételek alapanyagainak beszerzéséhez szükséges bevásárlási listának és azok receptjének a Dietrend általi megküldését követően.

8.16      Próbaidős automatizált étrendtervezés, mint szolgáltatás speciális szabályai:

8.17      A próbaidős automatizált étrendtervezésre, mint szolgáltatásra az automatizált étrendtervezés, mint szolgáltatás szabályait kell alkalmazni az alábbiak szerint és az alábbi eltérésekkel.

8.18      Amennyiben az Ügyfél legkésőbb az 1. heti étrend, a bevásárlási lista és a receptek Dietrend általi megküldését követő 3 napon belül a jogviszony megszüntetésének, a szolgáltatás visszavonásának jogával nem él, úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél a próbaidős automatizált étrendtervezés, mint szolgáltatás igénybevételének napjára visszamenőleges hatállyal az automatizált étrendtervezést, mint szolgáltatást vette igénybe, amely esetben a Szolgáltató az automatizált étrendtervezési szolgáltatás díjának követelésére teljes egészében jogosulttá válik.

8.19      Az automatizált étrendtervezési szolgáltatás díjába a próbaidős automatizált étrendtervezés Ügyfél által teljesített díját be kell számítani.

8.20       Az Ügyfél kizárólag a következő szolgáltatási időszak végére jogosult a jogviszonyt megszüntetni, a szolgáltatást visszavonni az 1. heti étrendjének, ide értve a kiszabatot, a tápértékeket (energia, fehérje, szénhidrát, zsír), az étrendben meghatározott ételek alapanyagainak beszerzéséhez szükséges bevásárlási listának és azok receptjének a Dietrend általi megküldését követő 3 nap elteltét követően.

9.          Egyéni tanácsadás

9.1          Egyéni tanácsadás, mint szolgáltatás fajtái:

9.2          Az egyéni tanácsadás, mint szolgáltatás igénybevétele esetén a Dietrend vállalja az Ügyfél részére történő személyes találkozás útján való helyes táplálkozásra irányuló tanács adását, igény szerint egy vagy több alkalommal. 

9.3          Egyéni tanácsadás, mint szolgáltatás folyamatábrája:

9.4          Igénybevétel – A szolgáltatást az Ügyfél a Dietrend által üzemeltetett weboldalon (www.dietrend.hu) megtalálható űrlap [a továbbiakban: Űrlap] elektronikus úton való hiánytalan kitöltésével, a Szolgáltató részére történő megküldésével, és a szolgáltatás ellenértékének hiánytalan megtérítésével veheti igénybe [a továbbiakban: Szolgáltatás igénybevétele]. Az űrlap kitöltése során az Ügyfélnek meg kell adnia különösen, de nem kizárólagosan az abban feltüntetett személyes adatokat, táplálkozási szokásait, céljait. A Szolgáltató felméri továbbá az Ügyfél alkalmazkodóképességét, motivációját, főzőtudását és egyéb jellemzőit, készségeit.

9.5          Visszaigazolás – A szolgáltatás igénybevétele esetén annak szabályszerű megtörténtéről az Ügyfél visszaigazoló e-mailt kap. A Dietrend elküld egy 7 napos táplálkozási napló sablont [a továbbiakban: Táplálkozási napló], amely kitöltése az ügyfél részéről kötelező. Egyszeri tanácsadásra irányuló egyéni tanácsadás, mint szolgáltatás igénybevétele esetén a táplálkozási napló Szolgáltató általi bekérése mellőzhető.

9.6          Kapcsolatfelvétel – A szolgáltatás igénybevételét követően a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a személyes találkozás időpontjáról, továbbá arról, hogy az Ügyfél által kitöltött táplálkozási naplót a személyes találkozóra vigye magával.

9.7          Egyéni tanácsadás, mint szolgáltatás speciális szabályai:

9.8          Egyszeri tanácsadásra irányuló egyéni tanácsadás, mint szolgáltatás ideje maximum 60 perc. Többszöri tanácsadásra irányuló egyéni tanácsadás, mint szolgáltatás esetén az első alkalom maximális időtartama 60 perc, az azt követő alkalmak időtartama maximum 45 perc. A szolgáltatás nyújtása a Szolgáltató által szóban vagy írásban közölt időponttól kezdődik.   A szolgáltatás időtartamát minden esetben a Szolgáltató meghatározni egyoldalúan jogosult. A Szolgáltató által meghatározott időtartam minden esetben tájékoztató jellegű, a Szolgáltató annak kitöltéséért semminemű felelősséggel nem tartozik.

10.      Csoportos tanácsadás

10.1      A csoportos tanácsadás, mint szolgáltatás igénybevétele esetén a Dietrend vállalja több Ügyfél – de legalább hat darab – részére egyidejűleg, személyes találkozás útján való helyes táplálkozásra irányuló tanács adását.

10.2      Csoportos tanácsadás, mint szolgáltatás folyamatábrája:

10.3      Igénybevétel – A szolgáltatást az Ügyfél a Dietrend által üzemeltetett weboldalon (www.dietrend.hu) megtalálható űrlap [a továbbiakban: Űrlap] elektronikus úton való hiánytalan kitöltésével, a Szolgáltató részére történő megküldésével, és a szolgáltatás ellenértékének hiánytalan megtérítésével veheti igénybe [a továbbiakban: Szolgáltatás igénybevétele]. Az űrlap kitöltése során az Ügyfélnek meg kell adnia különösen, de nem kizárólagosan az abban feltüntetett személyes adatokat, táplálkozási szokásait, céljait. A Szolgáltató felméri továbbá az Ügyfél alkalmazkodóképességét, motivációját és egyéb jellemzőit, készségeit.

10.4      Visszaigazolás – A szolgáltatás igénybevétele esetén annak szabályszerű megtörténtéről az Ügyfél visszaigazoló e-mailt kap.

10.5      Kapcsolatfelvétel – A szolgáltatás igénybevételét követően a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a személyes találkozás időpontjáról.

10.6      Csoportos tanácsadás, mint szolgáltatás speciális szabályai:

10.7      A csoportos tanácsadás, mint szolgáltatás időtartama maximum 60 perc. A szolgáltatás nyújtása a Szolgáltató által szóban vagy írásban közölt időponttól kezdődik.   A szolgáltatás időpontját, időtartamát minden esetben a Szolgáltató egyoldalúan jogosult meghatározni. A Szolgáltató által meghatározott időtartam minden esetben tájékoztató jellegű, a Szolgáltató annak kitöltéséért semminemű felelősséggel sem tartozik.

10.8      A Csoportos tanácsadás, mint szolgáltatás igénybevétele esetén az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Dietrend által nyújtott szolgáltatás nem személyre szabott.  

10.9      A szolgáltatás igénybevétele a személyes találkozás Dietrend által meghatározott időpontját megelőző nap 24. órájáig lehetséges.

10.10   Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételét a személyes találkozás Dietrend által meghatározott időpontját megelőző 48 órán belül nem mondhatja vissza. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatást a személyes találkozás Dietrend által meghatározott időpontját megelőző 48 órán belül visszamondja, a szolgáltatás díja nem jár vissza.

10.11   Amennyiben a szolgáltatást a személyes találkozás Dietrend által meghatározott időpontját megelőző nap 24. órájáig legalább 6 darab Ügyfél szabályszerűen nem vette igénybe, a szerződés lehetetlenül, amely esetben az Ügyfél által, Dietrend részére megfizetett szolgáltatás díja a szolgáltatás igénybevételének napjától számított 3 hónapos jogvesztő határidőn belül visszakövetelhető.

11.      Workshop

11.1      A workshop, mint szolgáltatás igénybevétele esetén a Dietrend vállalja több Ügyfél – de legalább öt darab – részére egyidejűleg, személyes találkozás útján való helyes táplálkozásra irányuló tanács adását.

11.2      Workshop, mint szolgáltatás folyamatábrája:

11.3      Igénybevétel – A szolgáltatást az Ügyfél a Dietrend által üzemeltetett weboldalon (www.dietrend.hu) megtalálható űrlap [a továbbiakban: Űrlap] elektronikus úton való hiánytalan kitöltésével, a Szolgáltató részére történő megküldésével, és a szolgáltatás ellenértékének hiánytalan megtérítésével veheti igénybe [a továbbiakban: Szolgáltatás igénybevétele]. Az űrlap kitöltése során az Ügyfélnek meg kell adnia különösen, de nem kizárólagosan az abban feltüntetett személyes adatokat, táplálkozási szokásait, céljait. A Szolgáltató felméri továbbá az Ügyfél alkalmazkodóképességét, motivációját és egyéb jellemzőit, készségeit.

11.4      Visszaigazolás – A szolgáltatás igénybevétele esetén annak szabályszerű megtörténtéről az Ügyfél visszaigazoló e-mailt kap.

11.5      Kapcsolatfelvétel – A szolgáltatás igénybevételét követően a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a személyes találkozás időpontjáról.

11.6      Workshop, mint szolgáltatás speciális szabályai:

11.7      A workshop, mint szolgáltatás időtartama maximum 45 perc. A szolgáltatás nyújtása a Szolgáltató által szóban vagy írásban közölt időponttól kezdődik.   A szolgáltatás időpontját, időtartamát minden esetben a Szolgáltató egyoldalúan jogosult meghatározni. A Szolgáltató által meghatározott időtartam minden esetben tájékoztató jellegű, a Szolgáltató annak kitöltéséért semminemű felelősséggel sem tartozik.

11.8      A workshop, mint szolgáltatás igénybevétele esetén az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Dietrend által nyújtott szolgáltatás nem személyre szabott.  

11.9      A szolgáltatás igénybevétele a személyes találkozás Dietrend által meghatározott időpontját megelőző nap 24. órájáig lehetséges.

11.10   Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételét a személyes találkozás Dietrend által meghatározott időpontját megelőző 48 órán belül nem mondhatja vissza. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatást a személyes találkozás Dietrend által meghatározott időpontját megelőző 48 órán belül visszamondja, a szolgáltatás díja nem jár vissza.

11.11   Amennyiben a szolgáltatást a személyes találkozás Dietrend által meghatározott időpontját megelőző nap 24. órájáig legalább 5 darab Ügyfél szabályszerűen nem vette igénybe, a szerződés lehetetlenül, amely esetben az Ügyfél által, Dietrend részére megfizetett szolgáltatás díja a szolgáltatás igénybevételének napjától számított 3 hónapos jogvesztő határidőn belül visszakövetelhető.

12.      Szerződés létrejötte, tartalma

12.1      Felek között a Szerződés, mint jogviszony a Felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatával jön létre azzal, hogy az Ügyfél a Dietrend valamely szolgáltatásának ellenértékét a Szolgáltató részére megfizeti, vagy arra kötelezettséget vállalt. Felek között a Szerződést, mint jogviszonyt abban az esetben is létrejöttnek kell tekinteni, ha az Ügyfél magatartásából, nyilatkozatából okkal feltételezhető, hogy a Szolgáltatóval jogviszonyba kíván lépni, és/vagy annak szolgáltatását igénybe kívánja venni.

12.2      Mögöttes jelleggel Felek között a Szerződés, mint jogviszony a Felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatával jön létre azzal, hogy a Dietrend valamely dolog adására, tevékenység megtételére, tevékenységtől való tartózkodásra vagy más magatartásra irányuló szolgáltatást nyújt, vesz igénybe, vagy arra egyéb módon kötelezettséget vállal.

12.3      A Felek kijelentik, hogy a Szerződés valamennyi lényeges és bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésében megállapodtak, továbbá az általános szerződési feltételek tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerték, egyedileg megtárgyalták és elfogadták.

12.4      Felek kijelentik, hogy közöttük nem áll és soha nem is állt fenn olyan szokás, amelynek alkalmazásában a felek üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, amennyiben az a jelen ÁSZF rendelkezéseivel ellentétes, vagy az a Szolgáltató érdekeire figyelemmel más módon hátrányos lehet.

12.5      Felek nyugtázzák, hogy a Szolgáltatót ajánlati kötöttség semmilyen esetben sem terheli.

13.      Felek jogai és kötelezettségei

13.1      Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj Ügyfél általi megtérítését követően az Ügyfél által igénybevett szolgáltatás nyújtását teljesíti.

13.2       Az Ügyfél köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről – különösen, de nem kizárólagosan minden olyan korábbi vagy jelenleg fennálló betegségről, kezelésről, gyógyszer szedéséről, rosszullétéről, vélt vagy valós egészségügyi problémákról – amely a táplálkozási tanácsadásához és az étrend elkészítéséhez elengedhetetlen, vagy szükséges lehet.

13.3      Amennyiben a Dietrend valamely közlés, adat, információ, kép, hangfelvétel, videó, dokumentáció vagy okirat előállítására, átadására hívja fel az Ügyfelet, köteles annak határidőn belül való teljesítésére.

13.4      Az Ügyfél kötelezettséget vállal a szolgáltatás ellenértékének megtérítésére.

13.5      Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy minden közlés, adat, információ, kép, hangfelvétel, videó, dokumentáció vagy okirat, amelyet a Szolgáltató nyilvánosságra hoz, vagy részére átad, a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, az arról való rendelkezés kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása útján lehetséges. 

13.6      Az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltatótól kapott valamennyi közlést, adatot, információt, képet, hangfelvételt, videót, dokumentációt vagy okiratot bizalmasan kezeli, azt vagy azok részeit, elemeit, fejezeteit, mondatait, módszertanát harmadik személynek ingyen, ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében nem adja át, azt nem teszi hozzáférhetővé, felhasználhatóvá mások számára, illetve azokkal a Szolgáltató sérelmére semmilyen módon vissza nem él.

13.7      Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatóval való együttműködés során tudomására jutó valamennyi üzleti információt, tervet, adatot, tényt, megoldást vagy egyéb anyagot, illetve dokumentációt, de különösen az üzleti titkokat és a bizalmas információkat titkosan és bizalmasan kezeli, harmadik személyeknek nem adja át, azt nem teszi hozzáférhetővé, felhasználhatóvá mások számára, illetve azokkal a Szolgáltató sérelmére semmilyen módon vissza nem él.

13.8      Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által teljesített szolgáltatás tartalmát, a Szolgáltató által részére közvetlen vagy közvetett úton átadott közlés, adat, információ, kép, hangfelvétel, videó, dokumentáció vagy okirat tartalmát orvossal, szakorvossal, egyéb szakértővel annak alkalmazását megelőzően, de legkésőbb az átadást követő 30 napon belül megvitatja, és írásbeli hozzájárulását kéri az abban foglaltak alkalmazhatóságáról, alkalmazásáról, amely írásbeli hozzájárulás egy eredeti példányát annak létrejöttét követő 3 napon belül postai úton, a hozzájárulás másolatát pedig elektronikus úton a Szolgáltató részére megküldi.  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megvitatás vagy a hozzájárulás elmaradása esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség sem terheli, továbbá, hogy amennyiben az írásbeli hozzájárulást a fentebb felsorolt feltételek szerint a Szolgáltató részére nem küldi meg, úgy kell tekinteni, hogy orvos, szakorvos, vagy egyéb szakértő hozzájárulásával nem rendelkezik.  Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy hozzájárulás hiányában a szolgáltató által közvetlen vagy közvetett módon átadott, nyújtott tanács, ajánlás, közlés, információ, kép, hangfelvétel, videó, dokumentáció, irat vagy okirat nem alkalmazható.

14.      Elállási és felmondási jog gyakorlása

14.1      A szerződéstől elállni, vagy azt felmondani a Felek a jogviszony teljes tartalma alatt egyoldalúan, indoklás nélkül jogosultak.

14.2      A Szolgáltató elállási, felmondási jogát gyakorolhatja különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, ha

  • az Ügyfél nem tesz eleget jelen ÁSZF-ben, Felek egyedi megállapodásban vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségének

  • az Ügyfél magatartása, követelése jelen ÁSZF, Felek egyedi megállapodásának vagy jogszabály kikötésébe, korlátozásába ütközik

  • az Ügyfél nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére kellő időben, hiánytalanul és pontosan a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi információt, adatot, valamint az ezek alátámasztására szolgáló igazolásokat

  • a szolgáltatás teljesítése jogszabály alapján szünetel vagy korlátozott

  • a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges feltételek a Szolgáltató átmenetileg vagy véglegesen nem állnak rendelkezésre

  • az Ügyfél a Szolgáltató megítélése alapján túl komplikált betegséggel rendelkezik

  • az Ügyfél elképzelései, elvárásai a Dietrend belátása szerint nem megvalósítható

  • az Ügyfél együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget

  • az Ügyfél saját általános szerződési feltételei nem megfelelőek a Szolgáltató számára

  • a Szolgáltató gazdasági érdeke a jogviszony fenntartását illetően megszűnt

  • a Szerződés teljesítéséhez szükséges kellő erőforrás vagy idő nem áll a szolgáltató rendelkezésére

14.3      Amennyiben a Dietrend a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, az Ügyfél az általa megfizetett szolgáltatási díj visszakövetelésére jogosulttá válik.

14.4      Felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatót a szolgáltatási díjon túl egyéb kötelezettség – különösen, de nem kizárólagosan további magatartás tanúsítása, költség megtérítése – nem terheli.

14.5      Amennyiben az Ügyfél a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, az Ügyfél az általa megtérített szolgáltatási díj visszakövetelésére nem jogosult.

14.6      Abban az esetben, ha az Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetésével elmaradt, és a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, köteles azt az elállási vagy felmondási jogának gyakorlásának napját követő 30 napon belül a Szolgáltató részére megfizetni.

15.      Felelősség

15.1      Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Dietrend által nyújtott valamennyi szolgáltatás tanácsadás jellegű, azok tartalmának pontosságáért, teljességéért, időszerűségéért, szakmaiságáért, hasznosságáért, célszerűségéért, vagy eredményességéért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel sem tartozik. A Dietrend tájékoztatja az Ügyfelet, hogy valamennyi közlés, adat, információ, kép, hangfelvétel, videó, dokumentáció vagy okirat, amelyet a részére elérhetővé tesz, nem helyettesít semmilyen orvosi, szakorvosi utasítást, szakképzett egészségügyi tanácsadást, diagnózist, vagy kezelést.

15.2      Felek megállapodnak, hogy a Dietrend tevékenységéből eredő, Ügyféllel vagy harmadik személlyel szemben fennálló mindennemű felelősségét, továbbá a Szolgáltató szerződésszegésének esetleges jogkövetkezményeit – a szándékosan okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetét kivéve – kizárják.

15.3      Felek úgy nyilatkoznak, hogy a 15.2 pont alkalmazhatóságának hiányában a Dietrend tevékenységéből eredő, Ügyféllel vagy harmadik személlyel szemben fennálló felelőssége, továbbá a szerződésszegés esetleges jogkövetkezményei a szándékosan okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetét kivéve az Ügyfél által Szolgáltató részére teljesített Szolgáltatási díj összegére korlátozódik.

15.4      Felek kijelentik, hogy a 15.2 pont alkalmazhatóságának hiányában Dietrend tevékenységéből származó, Ügyféllel vagy harmadik személlyel szemben fennálló, a szerződés teljesítéséből, nem teljesítéséből vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredő, azzal közvetlen vagy közvetett módon összefüggésben álló valamennyi kár esetére a kártérítés összegét káreseményenként az Ügyfél által Szolgáltató részére teljesített Szolgáltatási díj összegére korlátozzák.

15.5      Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szolgáltatási díj mértéke nem határozható meg, vagy egyértelműen nem határozható meg, úgy annak összegét 10.000. HUF azaz tízezer forint összegben határozzák meg.

15.6      Felek nyugtázzák, hogy a 15.2, 15.3, 15.4 vagy 15.5 pont alkalmazhatóságának hiányában sem haladhatja meg a Szolgáltató tevékenységéből eredő, Ügyféllel vagy harmadik személlyel szemben fennálló felelőssége, továbbá a szerződésszegés esetleges jogkövetkezményei a szándékosan okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetét kivéve a Dietrend biztosítása szerinti káreseményenként meghatározott önrészének mértékét.

15.7      A megjelölt összegek minden esetben bruttó értékek, amelyek minden megfizetendő terhet, adót és egyéb fizetési kötelezettséget tartalmaznak.

15.8      A Dietrendet kártérítési kötelezettség a meghatározott értékhatárokat meghaladóan semmilyen formában sem terheli.

15.9      A Dietrend kizárólag a vagyonban okozott, igazolt kárt téríti meg a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. Az elmaradt vagyoni előny és minden egyéb következményes kár megtérítése kizárt. A vagyonban okozott igazolt kár összegét meghaladóan minden egyéb kár megtérítése, sérelemdíj fizetése, illetve egyéb hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárt.

15.10   Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatótól annak késedelembe esése esetén késedelmi kamat nem követelhető.

15.11   Felek megállapodnak abban, hogy a Dietrenddel szemben kikötött valamennyi kötbérre vagy jogvesztés kikötésére irányuló szerződési feltétel semmis.

15.12   Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatóval szemben hatósági, bírósági vagy más eljárásban, továbbá azzal összefüggésben felmerülő járulék, költség nem érvényesíthető, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a késedelmi kamatot, a behajtási költségátalányt, az eljárási költséget és az ügyvédi munkadíjat, kivéve, ha annak kizárását jogszabály tiltja.

15.13   Amennyiben az Ügyfél szerződést szeg, köteles a szolgáltatás ellenértékeként meghatározott szolgáltatási díj tízszeresét a Szolgáltató részére kötbér jogcímén megfizetni. Ha a szolgáltatás díja konkrétan nem meghatározható, a Felek annak értékét jogügyletekként 100.000 HUF-ban határozzák meg.

15.14   Amennyiben az Ügyfél szellemi tulajdon sérelmére követi el a szerződésszegést, úgy kötbér jogcímén 3.000.000 HUF Szolgáltató részére történő megfizetésére köteles. 

16.      Vegyes rendelkezések

16.1      Jelen Szerződés nyelve a magyar.

16.2      A Dietrend és az Ügyfél által kötött jelen ÁSZF írásbeli szerződésnek minősül.

16.3      Felek megállapodnak, hogy az esetlegesen felmerült jogvitájuk, vagy a jogviszonyukból eredő jövőbeli jogvitájuk esetén – törvény eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Dietrend Kft. székhelye szerint illetékes bíróság rendelkezik illetékességgel.

16.4      A Szolgáltató külön tájékoztatja az Ügyfelet, hogy jelen ÁSZF 1.12, 16.5-16.9 pontja olyan rendelkezést tartalmaz, amely lényegesen eltérhet a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól vagy a Felek között korábban alkalmazott általános szerződési feltételtől.

16.5      Az Ügyfél kijelenti, hogy jelen ÁSZF jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól vagy a Felek között korábban alkalmazott általános szerződési feltételtől eltérő rendelkezéseit kifejezetten elfogadja azzal, hogy a Dietrenddel jogviszonyba lép.

16.6      Felek kifejezetten úgy nyilatkoznak, hogy kifejezett elfogadás hiányában jelen ÁSZF mindazon rendelkezése, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól vagy a Felek között korábban alkalmazott általános szerződési feltételtől, megfelel a Felek között kialakult gyakorlatnak.

16.7      Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél általános szerződési feltételei egymással nem ellentétesek, mindkét fél általános szerződési feltételei a szerződés részévé válnak, kivéve azok, amelyek a Szolgáltató vonatkozásában kötelezést vagy tiltást tartalmaznak.

16.8      Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél valamely – a szerződés nem lényeges vagy lényeges kérdését érintő – általános szerződési feltétele eltér egymástól, a szerződés a Szolgáltató általános szerződési feltétele szerint jön létre oly módon, hogy az Ügyfél általános szerződési feltétele a szerződés részévé nem válik.

16.9      Valamennyi jognyilatkozat, általános szerződési feltétel, egyedileg megtárgyalt szerződési feltétel tartalmát – amelynek a Dietrend közvetlen vagy közvetett módon alanya – kétség esetén a Szolgáltató számára legkedvezőbb módon kell értelmezni, amennyiben azt jogszabály nem tiltja.